Algemene voorwaarden

Hildering Groenkunst B.V.  te Apeldoorn


01.    
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hildering Groenkunst B.V.  gedane aanbiedingen en met haar gesloten overeenkomsten. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk plaatsvinden. Door een contractspartij van Hildering Groenkunst B.V.  gehanteerde voorwaarden zijn op de rechtsverhoudingen met Hildering Groenkunst B.V.  niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

02.    
Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van Hildering Groenkunst B.V.  binden haar niet. Een overeenkomst met Hildering Groenkunst B.V.  komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging daarvan door haar directie.

03.    
Bij verschil tussen een schriftelijke bestelling of opdracht en de schriftelijke bevestiging daarvan door Hildering Groenkunst B.V.  geldt uitsluitend de schriftelijke bevestiging zijdens Hildering Groenkunst B.V. , tenzij daarin sprake is van een kennelijke vergissing.

04.    
Zowel Hildering Groenkunst B.V.  als haar relaties zijn jegens elkander verplicht tot strikte geheimhouding jegens derden van hetgeen zij omtrent elkander te weten komen in de ruimste zin des woords.

05.    
Hildering Groenkunst B.V.  is gerechtigd van een contractspartner gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de bedongen prijs dan wel een haar passende zekerheidsstelling daarvoor te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling of zekerheidsstelling niet binnen een door Hildering Groenkunst B.V.  gestelde redelijke termijn plaatsvindt, is Hildering Groenkunst B.V.  gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade. De contractpartner is in een dergelijk geval niet tot vergoeding van enige schade gerechtigd.

06.    
Indien van Hildering Groenkunst B.V.  als gevolg van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) of bijzondere omstandigheden in redelijkheid nakoming van een met haar gesloten overeenkomst niet verwacht kan worden, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst betreffende de door deze omstandigheden getroffen zaken te ontbinden zonder over en weer aanspraak

op vergoeding van enige schade te hebben. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval verstaan:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking bij Hildering Groenkunst B.V.  of haar toeleveranciers van welke aard dan ook en ongeacht de wijze van ontstaan;
b. vertraagde, ondeugdelijke of te late levering door leveranciers aan Hildering Groenkunst B.V.  of aan één van dezen;
c. belemmeringen of onderbrekingen in vervoer naar of van Hildering Groenkunst B.V.;
d. import- en/of exportbeperkingen van welke aard ook.

07.    
De prijs die de contractspartner aan Hildering Groenkunst B.V.  dient te voldoen is de prijs die door Hildering Groenkunst B.V.  op basis van door de contractspartner verstrekte gegevens aan deze is aangeboden. Deze prijs geldt gedurende de periode waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en niet langer dan twee maanden nadat een overeenkomst tot stand is gekomen. Nadien is Hildering Groenkunst B.V.  gerechtigd eenzijdig de prijs te verhogen, aan welke verhoging de contractspartner gebonden is, indien de marktomstandigheden haar daartoe in redelijkheid aanleiding kunnen geven. Indien de contractspartner Hildering Groenkunst B.V.  van onjuiste gegevens heeft voorzien, is Hildering Groenkunst B.V.  gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen en is de contractspartner aan die aangepaste prijzen gebonden.

Indien Hildering Groenkunst B.V.  met een contractspartner een duurovereenkomst heeft gesloten, wordt de overeengekomen prijs, telkens na ommekomst van een jaar gewijzigd op basis van de consumentenprijsindex reeks CPI-werknemers laag (1990=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en wel volgens de formule: de gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast. De prijs wordt niet gewijzigd indien de aanpassing zou leiden tot een lagere prijs. Dan blijft de laatstgeldende prijs ongewijzigd totdat bij een volgende indexering bedoelde formule leidt tot een hogere prijs. Hildering Groenkunst B.V.  behoeft van de aanpassing geen mededeling aan de contractspartner te doen. Indien het CBS bedoelde publicatie staakt of de berekeningsgrondslag.

08.    
Alle prijzen zijn af magazijn Hildering Groenkunst B.V.

09.    
Betalingen aan Hildering Groenkunst B.V.  dienen netto contant plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, zijnde deze termijn een fatale termijn ongeacht eventuele reclames zijdens de contractspartner. De contractspartner is niet gerechtigd tot enige korting of schuldverrekening. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgehad op de dag waarop de bankrekening van Hildering Groenkunst B.V.  voor het gehele factuurbedrag is gecrediteerd.

10.    
Bij niet tijdige betaling is de contractspartner aan Hildering Groenkunst B.V.  een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan. Indien de contractspartner met betaling in gebreke is en Hildering Groenkunst B.V.  haar vordering aan derden ter incasso uit handen geeft, is de contractspartner aan Hildering Groenkunst B.V.  tevens verschuldigd alle door Hildering Groenkunst B.V.  te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zulks wat betreft de buitengerechtelijke kosten met een minimum van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien de contractspartner met betaling van enige factuur in gebreke is, worden alle vorderingen van Hildering Groenkunst B.V.  op de contractspartner terstond in hun geheel opeisbaar en op de hiervoor omschreven voet rentedragend en heeft Hildering Groenkunst B.V.  het recht uitvoering van enige andere overeenkomst met de contractspartner op te schorten.

11.    
Alle vorderingen van Hildering Groenkunst B.V.  worden aanstonds in hun geheel opeisbaar en op de hiervoor omschreven voet rentedragend indien de contractspartner in staat van faillissement wordt verklaard, door hem (voorlopige) surséance van betaling of toepassing van de WSNP wordt verzocht, hij zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt of substantieel vermindert, danwel indien de contractspartner op enigerlei (andere) wijze de vrije beschikking dan wel beheer over zijn vermogen verliest.

12.    
Alle door Hildering Groenkunst B.V.  geleverde zaken blijven haar eigendom zolang Hildering Groenkunst B.V.  enige vordering uit welken hoofde dan ook, op de contractspartner heeft. Gedurende deze tijd is de contractspartner gehouden deze zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Hildering Groenkunst B.V.  te bewaren.

13.    
De contractspartner is gehouden alle onder de (voorbehouden) eigendomsrechten van Hildering Groenkunst B.V.  vallende zaken als een goed huisvader te beheren en te verzekeren tegen diefstal, brand, ontploffing, water- en rookschade en tegen alle andere schades waaraan die zaken blootstaan. Alle aanspraken van de contractspartner jegens verzekeraars worden door de contractspartner aan Hildering Groenkunst B.V.  verpand op de wijze als bedoeld in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Hildering Groenkunst B.V.  op de contractspartner.

14.    
Het hiervoor omschreven eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van de contractspartner om binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering en in overeenstemming met aard en doel van de door Hildering Groenkunst B.V.  aan hem geleverde zaken over deze zaken te beschikken c.q. deze te verwerken zolang Hildering Groenkunst B.V.  geen gebruik maakt van haar recht deze rechten van de contractspartner op te zeggen, waartoe Hildering Groenkunst B.V.  gerechtigd is zodra en zolang de contractspartner met de voldoening aan enige verplichting jegens Hildering Groenkunst B.V.  in gebreke is.

15.    
Bij verkoop op krediet is de contractspartner gehouden van zijn afnemers bij wege van een kettingbeding datgene te bedingen wat hiervoor is bepaald ten aanzien van de (voorbehouden) eigendomsrechten van Hildering Groenkunst B.V. .

16.    
Indien de contractspartner van Hildering Groenkunst B.V.  met voldoening aan enige verplichting jegens Hildering Groenkunst B.V.  in gebreke is, is Hildering Groenkunst B.V.  gerechtigd, doch nimmer verplicht, naar haar goeddunken onder haar eigendomsvoorbehoud vallende zaken terug te nemen. Zij zal dan de contractspartner crediteren voor een bedrag ter grootte van ten hoogste de marktwaarde van die zaken, doch nimmer meer dan de oorspronkelijke koopprijs daarvan onder aftrek van de kosten die Hildering Groenkunst B.V.  maakt voor de terugname en wederverkoop van die zaken.

17.    
Hildering Groenkunst B.V.  zal overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van een overeengekomen levertijd geeft de contractpartner van Hildering Groenkunst B.V.  niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen tenzij de overschrijding aan opzet of grove schuld aan de zijde van Hildering Groenkunst B.V.  te wijten is en de contractspartner Hildering Groenkunst B.V.  na de overschrijding van de fatale termijn in de gelegenheid heeft gesteld alsnog binnen 8 dagen te leveren. Hildering Groenkunst B.V.  is gerechtigd in gedeelten te leveren. De contractspartner is verplicht levering in gedeelten te aanvaarden. Indien de contractspartner van Hildering Groenkunst B.V.  weigert een aangeboden levering in ontvangst te nemen ontheft zulks de contractspartner niet van de verplichting de overeengekomen prijs te voldoen te vermeerderen met de als gevolg van deze weigering gemaakte en te maken kosten.

18.    
Levering vindt plaats af magazijn Hildering Groenkunst B.V. Goederen zijn vanaf deze levering voor rekening en risico van de contractspartner, die voor deugdelijke verzekering zal zorgdragen. Ruiling van door Hildering Groenkunst B.V.  geleverde zaken is slechts mogelijk met haar uitdrukkelijke instemming. Ruiling van maatwerk en speciaal bestelde zaken is uitgesloten.

19.    
Hildering Groenkunst B.V.  is gehouden producten af te leveren waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en verpakking voldoen aan de overeengekomen eisen. De contractspartner is gehouden de door Hildering Groenkunst B.V.  geleverde waren aanstonds te keuren. In ontvangst name zonder schriftelijke bemerkingen geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren. Geringe afwijkingen in kleur, vorm, grootte en kwaliteit van de door Hildering Groenkunst B.V.  geleverde waren geven de contractspartner geen enkele aanspraak jegens Hildering Groenkunst B.V. . Indien de door Hildering Groenkunst B.V.  geleverde producten niet voldoen aan hetgeen de contractspartner daarvan in redelijkheid mocht verwachten, is Hildering Groenkunst B.V.  gerechtigd om binnen een redelijke termijn vervangende producten te leveren zonder dat zij tot vergoeding van enige schade gehouden is, terwijl zulks de betalingsverplichting van de contractspartner onverlet laat.

20.    
De contractspartner is jegens Hildering Groenkunst B.V.  gehouden om zodanige technische voorzieningen te treffen en in stand te houden die passen bij het gebruik van de door Hildering Groenkunst B.V.  geleverde producten.

21.    
Hildering Groenkunst B.V.  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van brand, waarbij door haar geleverde/ter beschikking gestelde producten betrokken zijn. Indien door Hildering Groenkunst B.V.  op haar producten brandvertragende middelen zijn aangebracht en door haar een certificaat van brandvertragendheid aan de contractspartner is afgegeven, staat zij in voor die brandvertragendheid, echter de contractspartner zal altijd hoofdelijk aansprakelijk blijven voor het goed gebruik en opstellen van de planten. In dat geval is zij jegens de contractspartner aansprakelijk voor brandschade doch beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van het betrokken product. Indien een product is voorzien van een brandvertragend middel, staat Hildering Groenkunst B.V.  niet in voor de visuele kwaliteit van het product.

22.    
Indien Hildering Groenkunst B.V.  een product aan haar contractspartner heeft verhuurd of een serviceovereenkomst met deze heeft gesloten, eindigt deze overeenkomst na ommekomst van de overeengekomen termijn indien de contractspartner de overeenkomst bij aangetekende brief of deurwaardersexploit en met inachtneming van een termijn van drie maanden vóór het einde van de overeengekomen termijn heeft opgezegd. In alle andere gevallen wordt de overeenkomst geacht voor een gelijke termijn te zijn voortgezet, tenzij Hildering Groenkunst B.V.  de overeenkomst vóór ommekomst van bedoelde termijn schriftelijk aan de contractspartner heeft opgezegd.

23.    
Indien Hildering Groenkunst B.V.  een product aan haar contractspartner in bruikleen heeft gegeven of aan deze heeft verhuurd, is de contractspartner gehouden om het betreffende product na het einde van de bruikleen c.q. huur weer in goede staat bij Hildering Groenkunst B.V.  af te leveren. De contractspartner is gehouden dat product op de door Hildering Groenkunst B.V.  voorgeschreven wijze en bij het ontbreken van voorschriften op een bij het product passende wijze te verzorgen. De contractspartner is gehouden het product deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Hildering Groenkunst B.V.  is gerechtigd inzage te nemen in de betreffende polis(sen). Indien en voorzover schade aan het product ontstaat die recht geeft op uitkering onder de betreffende polis(sen), draagt de contractspartner door deze de vordering jegens de verzekeraar(s) over aan Hildering Groenkunst B.V. .

24.    
Indien Hildering Groenkunst B.V.  een product aan haar contractspartner in huurkoop heeft gegeven, is de contractspartner gehouden het product bij voortijdige beëindiging van de huurkoop weer in goede staat bij Hildering Groenkunst B.V.  af te leveren. De contractspartner is gehouden dat product op de door Hildering Groenkunst B.V.  voorgeschreven wijze en bij het ontbreken van voorschriften op een bij het product passende wijze te verzorgen. De contractspartner is gehouden het product deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Hildering Groenkunst B.V.  is gerechtigd inzage te nemen in de betreffende polis(sen). Indien en voorzover schade aan het product ontstaat die recht geeft op uitkering onder de betreffende polis(sen), draagt de contractspartner door deze de vordering jegens de verzekeraar(s) over aan Hildering Groenkunst B.V. .

25.    
Indien Hildering Groenkunst B.V.  met haar contractspartner een serviceovereenkomst heeft gesloten ten aanzien van door haar geleverde c.q. ter beschikking gestelde producten, is Hildering Groenkunst B.V.  gehouden het overeengekomen onderhoud zoveel als redelijkerwijs voor haar mogelijk is conform het overeengekomen schema uit te voeren. Afwijking van dit schema geeft de contractspartner niet het recht de overeenkomst te ontbinden en laat zijn betalingsverplichtingen onverlet tenzij hij Hildering Groenkunst B.V.  na de afwijking van het schema een redelijke termijn van tenminste 14 dagen heeft gegeven om het onderhoud alsnog uit te voeren en Hildering Groenkunst B.V.  ook dan in gebreke blijft.

26.    
Alle door Hildering Groenkunst B.V.  aan derden verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen en andere gegevensdragers en de daarop voorkomende gegevens, zijn het intellectuele eigendom van Hildering Groenkunst B.V. , staan tot haar exclusieve vrije beschikking en mogen door de betreffende derden slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hildering Groenkunst B.V.  worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd bewerkt etc. De contractspartner die handelt in strijd met dit verbod, verbeurt een terstond opeisbare, zonder rechterlijke tussenkomst en niet voor matiging vatbare boete aan Hildering Groenkunst B.V.  van € 5.000,- voor iedere overtreding van dit verbod en voor iedere dag dat deze voortduurt.

27.    
Derden die ontwerpen, afbeeldingen, modellen en andere gegevensdragers en daarop voorkomende gegevens aan Hildering Groenkunst B.V.  ter beschikking stellen, garanderen aan Hildering Groenkunst B.V.  dat deze tot hun vrije beschikking staan. Zij vrijwaren Hildering Groenkunst B.V.  tegen alle aanspraken van andere derden terzake van inbreuk op aan dezen toekomende rechten van (intellectuele) eigendom.

28.    
Hildering Groenkunst B.V.  garandeert de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten voorzover die deugdelijkheid en kwaliteit door haar toeleveranciers gegarandeerd worden en die garantie in het voorkomende geval wordt toegekend. De garantieverplichting van Hildering Groenkunst B.V.  vervalt indien de contractspartner wijzigingen, reparaties of onderhoud anders dan volgens expliciete instructies door Hildering Groenkunst B.V.  aan de producten verricht of door derden doet verrichten, zomede bij gebruik daarvan niet passend bij de aard van het product en bij onoordeelkundig gebruik. Iedere garantie vervalt zodra de contractspartner tekortschiet in enige verplichting jegens Hildering Groenkunst B.V. .

29.    
De contractspartner vrijwaart Hildering Groenkunst B.V.  voor iedere aanspraak van derden terzake van of verband houdend met de door Hildering Groenkunst B.V.  geleverde c.q. ter beschikking gestelde producten zowel wat betreft materiële als immateriële schade, alsook terzake van schending van enig recht van intellectuele eigendom.

30.    
Op de rechtsverhoudingen tussen Hildering Groenkunst B.V.  en haar relaties is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

31.    
Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

32.  

Mummieplanten en mummiemos krijgen een preventieve hitte behandeling tegen insecten, echter blijft het natuurproduct attractief voor insecten. We kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de aanwezigheid van insecten.

 

33.

Hildering Groenkunst B.V.  is niet voor de schade aansprakelijk als gevolg van het zo genoemd verkleuren, bloeden, lekken of afgeven van de gemummificeerde of geprepareerde planten en mossen, takken of bladeren. Indien de luchtvochtigheid hoger wordt dan 70% en de temperatuur lager dan 10°C dan kunnen de bladeren de groene prepareervloeistof verliezen welke vlekken kunnen veroorzaken! Deze plant is dus niet geschikt voor vochtige ruimten (o.a. buiten, badkamer, zwembad) en mag niet met water in aanraking komen.

 

 

To Top